Vyberte stránku

KOTELNA

V rámci přestavby objektu kovárny v soukromém průmyslovém areálu byly okolo rekonstruovaného objektu provedeny kompletní rekonstrukce povrchů zpevněných ploch a komunikací. Současně bylo provedeno odkanalizování povrchových dešťových vod z těchto ploch a střech objektů pomocí nově zbudované jednotné kanalizace (230 bm) s vyústěním do vodoteče – náhonu malé vodní elektrárny. Pro úpravu komunikačních, pochozích a pojízdných svršků v areálu byly použity betonové zámkové dlaždice (2250 m2) a žulové kostky (740 m2). V prostoru mezi zdí náhonu malé vodní elektrárny a rekonstruovanou budovou kovárny byla realizována dřevěná terasa (100 m2).